BEKTAŞ İNŞAAT’TAN DUYURU

 

Bektaş İnşaat olarak bugüne kadar Samsun İlinde 40’ın üstünde bina 1000’in üzerinde daireyi ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak tamamlayarak müşterilerimize teslim etmiş bulunmaktayız.

            06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem olaylarından sonra toplamda 10 (on) ilimizde birçok bina yıkılmış ve bir çok vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu sebepten dolayı birçok müşterimiz haklı olarak oturdukları ya da satın aldıkları dairelerin depreme dayanıklı olup olmadığını sorgulamaya başlamış ve bu endişelerini çeşitli yollarla firmamıza iletmişlerdir.

            Yukarıda yazılı sebeplerden dolayı, müşterilerimizin endişelerini gidermek ve sağlıklı bilgiye ulaşmalarını temin etmek amacıyla bu açıklamayı yapmak zorunluluğu ve yükümlülüğü ortaya çıkmıştır.

            Deprem olayının gerçekleşmesinin ardından, depremin binalara vermiş olduğu zararları ve yapılan yanlışlıkları yerinde tespit etmek amacıyla, Bektaş İnşaat olarak uhdemizde çalışmakta olan mimar ve mühendislerden teşkil edilmiş bir ekip oluşturularak Kahramanmaraş İline gidilmiştir. Gerek Kahramanmaraş İl Merkezinde gerek se Elbistan İlçesinde yerinde yapılan araştırmalarda, söz konusu yerlerde 2007 yılından sonra inşası tamamlanan hiçbir binanın yıkılmadığı ve bu binalarda can kaybının olmadığı, ancak bu binalarında birtakım zararlar gördüğünü müşterilerimizin bilmesini isteriz.

            1999 yılında Ülkemizde meydana gelen Kocaeli Depreminin ardından 2000 yılında Yapı Denetim Kanunu çıkartılmış ve 27 (yirmiyedi) İlimizde pilot uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu kanun 2007 ve 2011 yıllarında güncellenmiş ve Yapı Denetimin tüm illeri kapsaması sağlanmıştır. Dolayısıyla ilgili kanun gereğince belirtilen tarihten itibaren ülkemizde inşa edilen tüm binalar Yapı Denetim Kanunu çerçevesinde Yapı Denetim Firmalarınca ilgili kural ve kaidelere uygun şekilde yapılmasını sağlanmak üzere denetlenmektedir. Söz konusu kanun uyarınca kurulan her yeni Yapı Denetim Firması Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluşturduğu havuza kayıt edilmektedir. Bir müteahhit, bir arsa sahibi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluşturduğu Yapı Denetim Sistemine giriş yapmak zorundadır. Sonrasında sistem otomatik olarak yapılacak inşaatın kontrolünü sağlamak üzere bir Yapı Denetim Firması ataması yapmaktadır. Bu firma tamamen havuzdan otomatik olarak atanmakta ve bu süreçte müteahhidin hiçbir seçme şansı ve dahili bulunmamaktadır. İnşaatın denetimi için atanan Yapı Denetim Firması, İnşaatı proje aşamasından başlamak kaydıyla iskân raporunun alınmasına kadarki süreçte (zemin etüdü, proje uygunluğu, beton numunesi alınması, inşaatta kullanılan demir ve demir bağlama yöntemlerinin doğruluğu vb)kanunun kendilerine verdiği yetkiye dayanarak denetlemektedir. Bu firmaların zaten kuruluş amaçları da ülkemizde yapılan binaların depreme dayanıklı şekilde imal edilmesini sağlamaktır.

            Son günlerde birçok vatandaşımız binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmek amacıyla özel karot firmalarına başvurmaktadır. Karot firmaları genellikle binanın her katındaki taşıyıcı sistemlerden 3’ten az olmamak kaydıyla örnek almaktadır. Aldıkları örnekleri laboratuvar ortamında kırarak betonun mukavemetinin ilgili  binanın statik projesine uygun olup olmadığını değerlendirerek bir başka manada binanın depreme dayanıklı olup olmadığını ölçmektedirler.

            Örnek vermek gerekirse katta  150 m2 lik 3+1 iki dairenin bulunduğu 10 (on) katlı bir apartmanda inşaat aşamasında Yapı Denetim Firmasınca 200 (ikiyüz) adet numune alınmakta ve bu numunelerin her biri için laboratuvar ortamında beton mukavemeti ölçülmektedir. Bir karot firması ise aynı binanın depreme karşı mukavemetini ölçmek için 30 ile 50 adet arası numune aldığını varsayarsak hangisinin daha sağlıklı verilere ulaşacağını sizlerin takdirlerinize bırakıyoruz. Kaldı ki halen devam etmekte olan 29 katlı Grand Atakule Projemizde her bina için ayrı ayrı olmak üzere yaklaşık 750 (yediyüzelli)’şer adet numune alınmıştır.

            Yapı Denetim Firmaları inşaat esnasında bu numuneleri niçin alıyor ve süreç nasıl işliyor?

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluşturduğu Yapı Denetim Sistemine istinaden inşaat betonlarından Yapı Denetim Firmalarınca alınan numune kaplarına çipli barkotlar yerleştirilir. Bu barkotlarda numunenin hangi müteahhidin hangi inşaatının hangi katının betonuna ait olduğu bilgileri içermektedir. Bu çipler sayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alınan numuneyi her aşamada izleme yeteneğine haizdir. Laboratuvar ortamında yapılan test sonuçları anlık olarak Bakanlığın ilgili sistemine düşmektedir. Beton dökümü esnasında Yapı Denetim Firmalarınca alınan numuneler alım tarihinden itibaren ilk olarak 7.(yedinci) günde teste tabi tutulur, eğer ki test sonucu inşaat projesinde yazılı bulunan beton sınıfından daha az seviyede mukavemete sahipse beton dökme işi bekler ve alınan 2.numuneler 28.(yirmisekizinci) günde laboratuvar ortamında kırılır, eğer ki bu numunelerde yeterli değere ulaşmamışsa 40.günde dökülen betondan karot alınır. Bektaş İnşaat olarak projelerimizde yazılı bulunan beton sınıfından ziyade bir üst sınıf betonu İnşaatlarımızda kullanmayı misyon edinmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla bizim beton numunelerimiz laboratuvar ortamında her zaman olması gerekenden çok daha fazla mukavemete sahip değerlerde ölçülmüştür. Örnek olması açısından Grand Atakule Projemizde bulunan 3 farklı binamızdan alınan numunelere ait mukavemet sonuçları aşağıda gösterilmiştir. İlgili projede beton sınıfı C-30 olarak belirlenmesine rağmen, tüm inşaatlarımızda yaptığımız gibi bir üst sınıf olan C-35 beton dökülmesi tercih edilmiştir. Bundan dolayı laboratuvar sonuçlarında numunelerimizin  oldukça mukavemetli olarak çıktığı görülecektir.

            İnşaatlarımızdan alınan beton numuneleri Bakanlıkça İnşaatlarımıza ataması yapılan Yapı Denetim Firmaları ile inşaat ruhsatı veren ilgili İlçe Belediyelerinde bulunmaktadır. Bu denetimler bağımsız olarak yapıldığından firmamızda sonuç raporlarının nüshası bulunmamaktadır.

            Dileyen müşterilerimiz kendi binaları ile ilgili kullanılan betonların mukavemet sonuçlarına ilgili Belediyelere müracaat etmeleri halinde ulaşabilecektir.

Saygılarımızla,                          Ahmet BEKTAŞ